მიღება

სტუდენტთა მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის მიზნით პირი გადის ავტორიზაციას სარეგისტრაციო სისტემაში და რეგისტრირდება აპლიკანტად. სარეგისტრაციო სისტემა წარმოადგენს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შემადგენელ ელექტრონულ მოდულს. აპლიკანტთა რეგისტრაცია ხორციელდება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით დადგენილ ვადაში. რეგისტრაციისას აპლიკანტი უფლებამოსილია აირჩიოს არაუმეტეს 3 სასურველი პროგრამა. რეგისტრაციისას სარეგისტრაციო სისტემაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია აპლიკანტი. სარეგისტრაციო სისტემაში მცდარი მონაცემების ასახვა შესაძლოა გახდეს აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის ან პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის შესახებ დაწესებულების მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილობრივ ბათილად/ბათილად ცნობის საფუძველი. რეგისტრაციის შემდეგომი ეტაპია პლიკანტთა შერჩევა. აპლიკანტთა შერჩევა გულისხმობს პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა შეფასებას. შერჩევის პერიოდი, ტესტირებისა და სწავლის დაწყების თარიღი განისაზღვრება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით/აქტებით. ინფორმაცია პროგრამაზე მიღების შესახებ ქვეყნდება საჯაროდ, დაწესებულების ვებ გვერდზე.

საქართველოს მოქალაქეების მიერ პროგრამაზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  •  პირადი, ხოლო არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - წარმომადგენლის განცხადება (დანართი 1), რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:
  •  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში, ქართულ ენაზე თარგმნილი და ნოტარიალურად დამოწმებული დოკუმენტი); არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში წარმომადგენლის პირადობისა და კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
  •  წინმსწრები განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. განათლების საინფორმაციო სისტემის მიერ დადასტურების შემთხვევაში სავალდებულო არ არის;
  •  სახელის/გვარის შეცვლის შემთხვევაში, ცვლილების დამდასტურებელი დოკუმენტი;
  •  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან უცხო ქვეყნაში მიღებული განათლების შემთხვევაში, განათლების აღიარების დოკუმენტი ან ასლი;
  •  არაქართულენოვანი ან უცხოეთში მიღებული განათლების მქონე აპლიკანტების შემთხვევაში, ქართული ენის (A2 დონის) კომპეტენციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ;
  •  წერილობითი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ (დანართი 2). არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში, კანონიერი წარმოამდგენლის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი თანხმობა.

პროგრამები

პროექტები

კონტაქტი