სტუდენტური სერვისები

პროფორიენტაცია და კარიერული განვითარება კოლეჯი ხელს უწყობს დაინტერესებულ, წარმატებულ სტუდენტთა დასაქმებას, კარიერული განვითარების მიმართულების ტრენინგებში, პროექტებში მონაწილეობას.

დაცვა და უსაფრთხოება კოლეჯის მთელ ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია სამეთვალყურეო კამერები.ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, წესრიგის დაცვისა და სამედიცინო მომსხურების უზრუნველყოფის დაცვის მიზნით კოლეჯში გამოყოფილია პირველადი სამედიცინო დახმარების სივრცე, რომელიც უზრუნველყოფილია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელი ინვენტარითა და სამკურნალო საშუალებებით. კოლეჯს ჰყავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და სისტემატიურად ახორციელებს უსაფრთხოების ნორმების შეფასებას.

სოციალური პასუხისმგებლობა სოციალურად დაუცველი და ფინანსური პრობლემების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის იმოქმედებს წინასწარ განსაზღვრული საშეღავათო თანხის გადახდის/გადანაწილების პირობები, რომლის განსაზღვრაც მოხდება ინდივიდუალურად, პროფესიულ სტუდენტთან გასაუბრების საფუძველზე.

პროგრამები

კონტაქტი